Follow us on Facebook

Warunki świadczenia usług

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsze Warunki świadczenia usług ("Warunki") określają zasady korzystania ze strony internetowej oraz usług świadczonych przez firmę PPH Puzzla Grzegorz Borys z siedzibą w 66-400 Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25, zwanej dalej "Usługodawcą".

1.2. Warunki stanowią integralną część umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem i obowiązują bez względu na to, czy zostały one zatwierdzone pisemnie, ustnie, poprzez internet lub jakimkolwiek innym środkiem.

2. Usługi oferowane przez firmę

2.1. Firma PPH Puzzla Grzegorz Borys świadczy usługi związane z wykonywaniem fotopuzzli, drukami oraz sprzedażą towarów poprzez swoją stronę internetową.

2.2. Usługi świadczone przez firmę dostępne są wyłącznie dla klientów mających pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Zamówienia i płatności

3.1. Klient może składać zamówienia na stronie internetowej firmy PPH Puzzla Grzegorz Borys.

3.2. Ceny towarów i usług są podane w polskich złotych (PLN) i są widoczne przed dokonaniem zamówienia.

3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie zamówienia wraz z informacją o sposobie dokonania płatności.

3.4. Płatności za zamówione produkty i usługi mogą być dokonywane poprzez przelew bankowy, płatności elektroniczne lub inne dostępne metody płatności wskazane przez Usługodawcę.

4. Dostawa

4.1. Zamówione produkty zostaną dostarczone na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

4.2. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba że strony umówią się inaczej.

4.3. Czas dostawy może się różnić w zależności od rodzaju produktu i miejsca dostawy. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dostawa była realizowana możliwie najszybciej.

5. Reklamacje

5.1. W przypadku otrzymania wadliwego towaru lub usługi, Klient ma prawo złożyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

5.2. Reklamację należy zgłaszać za pomocą wskazanych przez Usługodawcę danych kontaktowych.

5.3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzeć reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformować Klienta o wyniku postępowania reklamacyjnego.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Usługodawca dba o ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych, o ile Klient wyraził na to zgodę.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Usługodawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7.2. W przypadku zmiany Warunków, Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej.

7.3. Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej firmy PPH Puzzla Grzegorz Borys i obowiązują do czasu ich ewentualnej zmiany.

Prosimy o zapoznanie się z Warunkami przed skorzystaniem z usług świadczonych przez firmę PPH Puzzla